خرید سیمان
 

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

سيمان های مصرفی در بتن عبارتند از سيما نهای پرتلند پنچ گانه و سيما نهای ویژه. 
١- سيمان های پرتلند  
سيمان پرتلند، سيمان آبی است که از آسياب کردن کلينکر، به همراه مقدار مناسبی سنگ گچ یا سولفات کلسيم متبلور خام 
به دست می آید. 
کلينکر سيمان پرتلند،فرآورده ای است مرکب، که به طور عمده از سيليکات های کلسيم و آلومينا ت ها تشکيل م ی شود، و از 
واکنش حرارتی – شيميایی مواد آهکی و رسی در کوره پخت سيمان، تا دمای معين، به دست م یآید. 
سيمان پرتلند یک چسباننده هيدروليکی یا آبی است، یعنی براثر مخلوط شدن با آب به واکنش شيميایی با آن، سخت 
می شود. این عمل هيدراتاسيون یا آبگيری نام دارد و توام با توليد حرارت است. حرارت حاصله، حرارت هيدراتاسيون ناميده م یشود. 
به ترتيب نمادهای ، F و A و S و C . است C4AF وC3S ، C2S ، C3 A به طور کلی سيما نهای پرتلند شامل چهار ترکيب اصلی 
می باشند. Fe2O و اکسيد آهن 3 ، (Al2O اکسيد آلومينيوم( 3 ، (SiO اکسيد سيليسيم ( 2 ،( CaO) اکسيد کلسيم 
انواع سيمان های پرتلند عبارتند از: 
یا سيمان پرتلند معمولی، که با (پ- ١) نشان داده می شود . این نوع سيمان در مواقعی به کار می ، (I) 1. سيمان پرتلند یک 
رود که به خواص ویژه ای که برای انواع دیگر سيمان ها مشخص شده است، نياز نيست . سيمان پرتلند نوع یک، خود به سه 
١) تقسيم می شود. - ١) و ( ٥٢٥ -٤٢٥) ،(١- نوع ( ٣٢٥ 
یا سيمان پرتلند اصلاح شده،که با (پ- ٢) نشان داده می شود . این نوع سيمان، سيمانی است ، (II) 2. سيمان پرتلند نوع دو 
که پایایی آن در برابر سولفات ها از سيمان پرتلندنوع یک کمتر، و از سيمان پرتلند نوع پنج کمتر است . گرمای آبگيری آن نيز 
از سيمان پرتلند نوع یک کمتر، و از سيمان پرتلند چهار بيشتر است . از این رو برای مواقعی مناسب است که به پایایی 
متوسط در برابر سولفات،یا به گرمای آبگيری متوسط نياز باشد. 
یا سيمان زود سخت شونده، که با (پ- ٣) نشان داده می شود . این نوع سيمان در مواقعی به ، (III) 3. سيمان پرتلند نوع سه 
کار می رود که به مقاومت اوليه زیاد نياز است. 
یا سيمان با حرارت زایی کم، که با (پ- ٤) نشان داده می شود . این نوع سيمان در مواقعی به ، (IV) 4. سيمان پرتلند نوع چهار 
کار می رود که حرارت زایی کم، مطلوب باشد. 
یا سيمان مقاوم در برابر سولفات، که با (پ- ٥) نشان داده می شود . این نوع سيمان، در مواقعی ، (V) 5. سيمان پرتلند نوع پنج 
به کار می رود که به مقاومت زیاد در برابر سولفات نياز باشد. 

به طور کلی، ویژگ یهای انواع سيما نهای پرتلند باید با استاندارد ملی ایران به شماره ٣٨٩ مطابقت دشته باشد. 

١- سيمان پرتلند پوزولانی 

سيمان پرتلند پوزولانی، چسباننده ای آبی است که مخلوط کامل ، یکنواخت و همگنی از سيمان پرتلند و پوزولان و سنگ گچ 
آسياب شده می باشد. پوزولان ماده ای است سيليسی ، یا سيليسی و آلومينيومی، که خود به تنهایی یا فاقد چسبانندگی است 
یا ارزش چسبانندگی آن کم است، ولی به شکل ذرات ریز می تواند در مجاورت رطوبت، در دمای معمولی، با هيدروکسيد کلسيم 
واکنش شيميایی داده ترکيباتی ب ا خاصيت سيمانی به وجود آورد. سيمان های پرتلند آميخته با پوزولان های طبيعی، به دو گروه 
سيمان پرتلند پوزلانی معمولی و سيمان پوزلانی ویژه تقسيم بندی می شوند. 
سيمان پرتلند پوزلانی معمولی، دارای پوزولان به ميزان حداقل ٥ و حد اکثر ١٥ درصد وزنی می باشند. این نوع سيمان با نماد (پ.پ) 
نشان داده م یشود و برای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن به کار م یرود. 
سيمان پرتلند پوزلانی ویژه، دارای پوزولان به ميزان بيش از ١٥ درصد تا ٤٠ درصد وزنی است . این نوع سيمان با نماد (پ.پ.و) 
نشان داده م ی شود و معمولاً برای ساخت بت ن های حجيم و نيز در مواردی که بتن تحت تهاجم شيميایی قرار می گيرد به کار 
می رود. این نوع سيمان، گرمای آبگيری کمی دارد، برابر املاح شيميایی مقاوم است و مقاومت فشاری آن در روزهای اوليه تا (سه روز) کم است.

خرید سیمان

برای اطلاع ازقیمت انواع گچ و کافیست با بخش فروش پخش مصالح ساختمانی پرتلند تماس بگیرید . تا قیمت دقیق انواع گچ ب را به شما اعلام نمایید

فروش پنل گچی درتهران

  انواع دیوارپیش ساخته درسراسرتهران

  توزیع و تهیه مصالح در غرب تهران

شرکت پورتلند با توجه به نیاز بازار به فروش مصالح ساختمانی و مصالح ارزان در خدمت مشتریان می باشد.

02144134550 - 09123124540

 فرم سفارش آنلاین

شرکت پرتلند