گچ و خاک آماده کیمیا

ویژگی های گچ و خاک آماده کیمیا

§         پیشرفت عادی پروژه با وجود بارندگی در فصل زمستان سهولت استفاده در شرایط جوِی نامناسب

§         صرفه جویی در هزینه های خرید خاک فله و جابه جایی آن در طبقات

§         کاهش فضای اشغال شده در کارگاه

§         کاهش هزینه های کارگری

§         تركیب گچ و خاک معدنی به نسبت استاندارد در ایران

§         زمان گیرش مناسب جهت استفاده بهینه از محصول

§         برخورداری از استحكام بالا پس از خشك شدن