خاک یک بارسرندی


خاک یک بارسرندی چیست؟

   به منظور انجام آزمايش سرندي، بايد مقدار معلومي از خاک کاملاً خشک شده روي يک سري سرند که با ترتيب از درشت تر به ريزتر روي هم گذارده شده است، قرار داده شود و پس از تکان دادن هاي مکرر و تقه اي در ظرف 10 دقيقه، وزن (يا جرم) خاک جمع شده روي هر سرند تعيين شود. چون سرندها از بالا به پايين از درشت تر به ريزتر است لذا جمع مقادير جمع شده روي سرندهايي که از يک اندازه معين ريزتر است نشان دهنده مقدار جرمي دانه هاي ريزتر از يک حد معني است و اگر اين مقدار بر مقدار جرم کل اوليه خاک تقسيم شود درصد دانه هاي ريزتر از يک اندازه معين را نشان مي دهد. حال اگر دياگرامي در نظر بگيريم که محور افقي آن اندازه دانه ها بر حسب ميلي متر از چپ به راست و محور قايم آن درصد اندازه ها از صفر تا صد از پايين به بالا باشد، اندازه هر کدام از سرندهاي به کار برده شده در آزمايش واقع بر يک نقطه از صفحه اين دياگرم است و از اتصال دادن اين نقطه ها به يکديگر نموداري به دست مي آيد که به نام منحني دانه بندي است. در مورد آزمايش سرندي نکات زير لازم به يادآوري است :

   1-بهتر است تکان دادن و ضربه زدن به وسيله دستگاه مکانيکي (Shaker) انجام گيرد تا جدا شدن دانه ها و انجام آزمايش هر چه بهتر صورت پذيرد.

   2-تعيين منحني دقيق دانه بندي فقط بوسيله آزمايش سرند کردن با شستشو مقدور است. ولي در بسياري از موارد از نتيجه حاصل از سرند کردن خشک هم مي توان به طبقه بندي و نامگذاري خاک رسيد.

   3-منحني دانه بندي همواره بايد از صفر تا 100 ادامه داشته باشد.

   4-اگر دانه بندي دقيق بخش ريزدانه خاک لازم باشد بايد بر اساس روش رسوب دهي منحني دانه بندي دقيقاً کامل شود، در غير اينصورت ادامه منحني دانه بندي از نقطه مربوط به ريزترين سرند تا صفر، بطور تقريبي کامل شود.

با انجام مراحل بالا خاک یکبار سرندی بدست می آید.

برای خرید و فروش خاک و خاک یک بار سرندی با شرکت پرتلند در تماس باشید.

تلفن : 02144134550 - 09123124540

شرکت پرتلند